اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

عناوین و برچسب‌ها