جنبه عمومی شکستگی استخوان بینی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/05
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر نورآباد

موضوع

جنبه عمومی شکستگی استخوان بینی

پرسش

آیا استخوان بینی، عضو محسوب می‌شود؟ آیا ضارب شکستگی استخوان بینی، یعنی متهم را می‌توان مستندا به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 از نظر جنبه عمومی به مجازات درجه‌ 6 محکوم نمود؟

نظر هیات عالی

با توجه به مواد قانونی ذیل مبحث سوم از فصل سوم از بخش دوم از کتاب چهارم (دیات) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بینی عضو محسوب می‌شود و حسب ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شکستن عضو که شامل شکستن استخوان بینی نیز می‌گردد در جنایات عمدی با رعایت شرایط مقرر در ماده‌ قانونی اخیرالذکر علاوه بر دیه مستوجب تعزیر نیز می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه استخوان بینی عرفاً عضو محسوب می‌شود و دلیل قانونی بر تعریف عضو وجود ندارد و از طرفی با توجه به اینکه استخوان بینی دارای دیه مقدر است؛ (رای وحدت رویه 761 و ماده 593 قانون مجازات اسلامی 1392) پس عضو بوده و شکستگی آن مشمول مجازات درجه 6 ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه عضو در قانون مجازات اسلامی اعم از 1375 و 1392 تعریف نشده است و طبق قاعده درا مجازات نمودن افراد در حالت تردید و شبهه نفی شده است و از طرفی امکان رفع تردید با استعلام از پزشکی قانونی وجود دارد، چاره‌ای نیست که در خصوص اینکه آیا استخوان بینی عضو محسوب می‌شود یا خیر از پزشکی قانونی استعلام نماییم؛ اگر پزشکی قانونی بیان نمودند که استخوان بینی عضو است طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 رفتار می‌شود (هم حکم به دیه و هم حکم به مجازات) در غیر این صورت (اگر پزشکی قانونی بیان نمودند که استخوان بینی عضو نیست) فقط حکم به دیه می‌شود نه مجازات درجه شش، بیان شده ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375

منبع
برچسب‌ها