اگر فرد موسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق بررسی‌های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تاسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می‌شود.