ماده 1 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) موضوع تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

منظور از اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگی، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا تکالیفی نظیر پرداخت جریمه، محرومیت یا ممنوعیتی را به صورت نوعی ایجاد می کنند و ناظر بر شخص یا اشخاص خاص و محصور نیستند و ممکن است در سندی که یکی از عناوین زیر را دارد آمده باشد:
1. قانون
2. آیین نامه
3. آیین نامه اجرایی
4. ابلاغیه
5. اساسنامه
6. اصول و ضوابط
7. بخشنامه
8. برنامه ملی
9. تصمیم نامه
10. تصمیمات مجلس شورای اسلامی
11. تصویب نامه
12. دستورالعمل
13. دستورالعمل اجرایی
14. راهبردها
15. سند راهبردی
16. سند ملی
17. سیاست ها
18. سیاست های کلی
19. شیوه نامه
20. ضوابط
21. مصوبه
22. معاهده یا موافقتنامه بین المللی
23. مقرره
24. موافقت نامه
25. نظام نامه