چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت ۵۰۰ ریال و برای هر روز مقطوع دویست هزار ریال تعیین می‌گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.