صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای نسبت به محکوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.
تبصره - در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید. همچنین، چنانچه به هر دلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا موسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد.