اشخاص مشمول قانون و نیز هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیر مالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند.مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود.دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم،بر اساس اهمیت واحد،صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره ۱- تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود،ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره ۲- دبیرخانه در زمان تایید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.