غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.