ماده 3 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریائی و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق میگردد.