(منسوخه ۱۳۵۸/۱۱/۱۳)- اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
۱ - محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وارث قانونی او و یا کسانیکه از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند.
۲ - دادستان کل کشور
۳ - دادستان مجری حاکم با موافقت دادستان کل کشور.