شماره ۸۳۳۴/م‌ ن تاریخ ۷/۹/۱۳۶۲
شورای‌ محترم‌ نگهبان
احتراماً نظر به‌ اینکه‌ در اجرای‌ اصل‌ یکصد و سی‌ و ششم‌ قانون‌ اساسی‌ ابهاماتی‌ ایجاد شده‌ است‌، علیهذا خواهشمند است‌ با عنایت‌ به‌ اصل‌ نود و هشتم‌ در خصوص‌ موارد زیر اعلام‌ نظر فرمایند.
۱- آیا قسمت‌ ذیل‌ اصل‌ یکصد و سی‌ و ششم‌ که‌ مقرر نموده‌ است‌."در صورتی‌ که‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، نیمی‌ از اعضاء هیات‌ وزیران‌ تغییر نماید دولت‌ باید مجدداً از مجلس‌ تقاضای‌ رای‌ اعتماد کند."
ناظر به‌ موردی‌ است‌ که‌ تغییر نیمی‌ از اعضاء هیات‌ وزیران‌ دفعتاً واحدتاً صورت‌ پذیرفته‌ باشد یا به‌ هرترتیبی‌ که‌ این‌ تغییر از زمان‌ ابراز رای‌ اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌ حاصل‌ گردد مشمول‌ اصل‌ فوقالذکر خواهد بود؟
۲- در صورت‌ اخیر چنانچه‌ تعداد اعضاء هیات‌ وزیران‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌ افزایش‌ یافته‌ باشد ملاک‌ احتساب‌ تغییر نیمی‌ از اعضاء هیات‌ وزیران‌ چیست‌؟
نخست‌وزیر - میرحسین‌ موسوی
شماره ۱۰۰۹۴ تاریخ ۱۳۶۲/۹/۹
جناب‌ آقای‌ میرحسین‌ موسوی‌ نخست‌وزیر
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۸۳۴۴ / م‌ ن‌ مورخ‌ ۷/۹/۱۳۶۲:
راجع‌ به‌ سئوال‌ از اصل‌ ۱۳۶ قانون‌ اساسی‌ موضوع‌ در جلسه‌ رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظر اکثریت‌ شورا بیش‌ از (۳۴) به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد:
«۱- ذیل‌ اصل‌ ۱۳۶ قانون‌ اساسی‌ که‌ مقرر نموده‌ است‌ (... و در صورتی‌ که‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، نیمی‌ از اعضاء هیات‌ وزیران‌ تغییر نماید، دولت‌ باید مجدداً از مجلس‌ تقاضای‌ رای‌ اعتماد کند) منحصر به‌ موردی‌ نیست‌ که‌ تغییر نیمی‌ از اعضاء هیات‌ وزیران‌ دفعتاً واحدتاً صورت‌ پذیرفته‌ باشد، بلکه‌به‌ هرترتیبی‌ پس‌ از زمان‌ ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، این‌ تغییر حاصل‌ شود، مشمول‌ اصل‌ فوق الذکر است‌ و دولت‌ باید مجدداً از مجلس‌ تقاضای‌ رای‌ اعتماد کند.
۲- در صورتی‌ که‌ تعداد اعضاء هیات‌ وزیران‌ افزایش‌ یافته‌ باشد ملاک‌ احتساب‌ تغییر نیمی‌ از اعضاء وضع‌ حاضر هیات‌ وزیران‌ است‌ یعنی‌ هر زمان‌ با توجه‌ به‌ تعداد اعضاء هیات‌ وزیران‌ در همان‌ حال‌، چنانچه‌ ملاحظه‌ شد نیمی‌ از اعضاء آن‌ تغییر یافته‌اند، تقاضای‌ رای‌ اعتماد مجدد از مجلس‌ لازم‌ است‌.»
قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان - حسین‌ مهرپور