اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها