ماده 66 قانون دیوان عدالت اداری

(اصلاحی 1402/02/10)- دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

قوانین (1 مورد)