تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۸۰۲۳۴۵۰۰۳۳۵

پیام: کلاهبردار خطاب کردن دیگری،بدون انتساب بزه کلاهبرداری خاص به وی،مصداق بزه توهین است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۴ تهران آقای م. ک.س. مجهول المکان متهم است به ۱. توهین ۲. افترا، لذا دادگاه توجهاً به شکایت شاکی، گواهی گواهان، مفاد کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه جهت دفاع از خویش و نظر به اینکه بزه افترا به شرح منعکس در پرونده مبنی بر اینکه متهم شاکی را کلاهبردار خطاب کرده است به لحاظ اینکه صراحتاً بزه کلاهبرداری خاصی را به وی نسبت نداده است توهین تلقی می‌گردد دادگاه بزه توهین را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ متهم موصوف را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید لکن دادگاه نظر به مراتب فوق الذکر تحقق بزه افترا را محرز ندانسته و با مرعی داشتن اصل مسلم برائت مستنداً به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت نامبرده صادر می نماید. رای محکومیت صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر تهران و رای برائت صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران - سیدرضا ملجاء

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ز.الف.ب. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۵۰۱۱۲۵- ۹۴مورخ ۹۴/۱۰/۲۷در پرونده کلاسه ۵۰۰۳۳۵- ۹۴صادره از شعبه ۱۱۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران که به موجب آن برائت تجدیدنظر خوانده آقای م. ک.س از اتهام افتراء صادر شده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و موثری که موجب فسخ و گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه نکرده است و اعتراض واصله قابل انطباق با هیچیک از شقوق چهارگانه ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری نیست و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال عمده ای ملاحظه نمیشود لذا ضمن رد اعتراض تجددینظر خواه در این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می نماید.این رای حضوری و قطعی است.

شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​گودرز زمانی - علی نقی یوسف وند