وظائف و اختیارات انجمن‌ها به شرح ذیل است:
۱۲-۱- آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی.
۱۲-۲- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی ربط اجرائی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان.
۱۲-۳- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان.
۱۲-۴- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.