ماده 17 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

هیات مرکزی گزینش در سپاه مرکب از فرمانده کل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد کل سپاه، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه، به عنوان دبیر هیات و وزیر یا جانشین وی تشکیل می‌گردد و در چارچوب مفاد این قانون، وظیفه تعیین سیاستهای گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر کار هسته های گزینش در سپاه را به عهده دارد.
تبصره - هسته های گزینش در ستاد کل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیات مرکزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشکیل می‌گردد.