ماده 225 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه موظف است ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون کلیه پرسنل موجود را بر اساس مقررات این فصل تطبیق نموده و همزمان برای کلیه پرسنل به اجراء بگذارد و پس از انجام تطبیق کلیه پرسنل مطابق مقررات مندرج در سایر فصول قبلی این قانون به خدمت خود ادامه خواهند داد.
تبصره - کلیه ارشدیت های مذکور در این فصل تا تاریخ 1369/11/29 قابل محاسبه و عمل خواهد بود.