ماده 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌ها‌ی مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.