نظریه مشورتی شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06

تاریخ نظریه: 1401/12/06
شماره نظریه: 7/1401/1172
شماره پرونده: 1401-88-1172 ح

استعلام:

با عنایت به ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397) که مقرر می‌دارد «دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید...»، آیا صدور اجراییه نسبت به خسارت تاخیر تادیه چک بدون حکم دادگاه امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است؛ اما نظر به آن‌که صدور حکم مبنی بر خسارت تاخیر تادیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، صدور اجراییه مطابق ماده صدر‌الذکر نسبت به خسارت تاخیر تادیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.

منبع