درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت میشود این درآمد به موجب آئین ‌نامه هیئت‌ وزیران تعیین خواهد شد.