عدم بازپس‌گیری اراضی واگذار شده احداث نشده مطابق مفاد قرارداد

عنوان جرم
عدم بازپس‌گیری اراضی واگذار شده احداث نشده مطابق مفاد قرارداد
مجازات
انفصال از خدمات دولتی و عمومی
مستند قانونی
تبصره ماده 12 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/06/24

عناوین و برچسب‌ها