ماده 78 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ترفیع پرسنل با رعایت مقررات این قانون منوط به تصویب مقامات زیر خواهد بود:
‌الف - نظامیان تا درجه ستواندومی و کلیه کارمندان. در نیروهای فرمانده نیروی مربوط - در وزارت دفاع و ستاد مشترک، وزیر دفاع و رئیس ستاد‌ مشترک.
ب - از درجه ستوانیکمی به بالا. فرماندهی کل.