ماده 628 قانون آیین دادرسی کیفری

ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامی ‌در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به‌عهده معاون و در غیاب وی به‌عهده روسای دادگاه‌های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به‌ترتیب شماره شعبه‌ ‌است.