ماده 202 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

اعضاء کمیسیون ارزیابی مذکور در ماده 79 این قانون در مورد پرسنل سازمان عقیدتی سیاسی صرفاً از مسئولین سازمان مزبور و در مورد ‌پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات صرفاً از مسئولین آن سازمان و در بند ج هیات مذکور در ماده 104 این قانون معاون اداری یا پرسنلی سازمان مربوط یا‌جانشین وی خواهند بود.