شماره ۲۲۲/د/ک تاریخ ۱۹/۷/۱۳۷۲
شورای محترم نگهبان قانون اساسی «دامت توفیقاتهم»
با سلام و دعای خیر
همانگونه که استحضار دارید بر اساس ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور بر اساس پیشنهاد این کمیسیون و رای مجلس شورای اسلامی انجام می‌پذیرد و نظر به اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس در صدد معرفی یک نفر از نمایندگان جهت تصدی این پست با حفظ سمت نمایندگی می‌باشند.
خواهشمند است نظر آن شورا را به کمیسیون در این خصوص جهت بهره‌برداری اعلام فرمائید.
ضمناً اضافه می‌نماید دیوان محاسبات کشور تنها دستگاه نظارتی مجلس است که جدای از قوه مجریه انجام وظیفه می‌نماید و رئیس آن نیز مستقیماً از طرف مجلس انتخاب می‌گردد.
با تشکر - علی کامیار - رئیس کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امورمالی مجلس
شماره ۵۴۰۰ تاریخ ۱۳۷۲/۷/۲۴
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
نامه شماره ۲۲۲/د/ک مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۲ رئیس محترم کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان مطرح و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«چون رئیس دیوان محاسبات کشور کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایر شناخته شد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی