هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره ‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته ‌های اصلی مهندسی ‌ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.