تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۸۲۱۵۵۷۰۰۲۳۲

پیام: اعضای شورای حل اختلاف، کارمند دولت محسوب نمی شوند و توهین به آن ها، مصداق توهین به اشخاص عادی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- خانم ل. ب. ۲۹ ساله، مجرد، فاقد سابقه کیفری، شغل وکیل دادگستری، آزاد به قید معرفی کفیل ۲- آقای الف. ب. ۵۲ ساله متأهل فاقد سابقه کیفری شغل وکیل دادگستری آزاد به قید معرفی کفیل، هر دو نفر متهم‌اند به ارتکاب توهین به اعضای شورای حل اختلاف در حین انجام‌ وظیفه موضوع کیفرخواست شماره ۳ / د ۹۳۰۲۳۹ مورخه ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شکات ۱- آقای س. م. ۲- آقای م. ج. و با ملاحظه گزارش مرجع انتظامی و مودای گواهی گواهان و با توجه به اظهارات و دفاعیات بلا وجه و غیر موثر متهم ردیف دوم مجرمیت وی را محرز دانسته و به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام متهم ردیف اول خانم ل. ب. با توجه به اظهارات مطلعین و گواهان و دفاعیات مشارالیها به لحاظ فقدان ادله اثباتی و عدم احراز بزه، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزائی تهران - کمال حسین زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ب. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۸۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌ موجب آن تجدیدنظرخواه، به اتهام توهین به اعضای شورای حل اختلاف در حین انجام‌ وظیفه، به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بنا به شرح و استدلال منعکس در پرونده به پرداخت مبلغ یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد، النهایه نظر به اینکه اعضاء شورای حل اختلاف به لحاظ افتخاری بودن عضویت آن‌ها در شورای حل اختلاف و در حین انجام‌ وظیفه در شورا، جزء کارمندان دولت محسوب نمی‌شوند، لهذا موضوع اتهامی از عنوان انتسابی به توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی اصلاح می‌گردد. و با توجه به اصلاح صورت گرفته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌ عمل‌ آمده مستنداً به ماده ۲۵۰ و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی