ماده 14 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

سازمان عقیدتی سیاسی، سازمانی است با سلسله مراتب مستقل و متمرکز که ماموریت و وظایف زیر را بر عهده دارد:
1 - ماموریت.
‌رشد و گسترش فرهنگ و ارزشهای اسلامی در ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها بر اساس معیارها و ضوابط اسلامی و تدابیر و ‌رهنمودها و دستورالعملهای مقام رهبری.
2 - وظایف.
‌الف - آموزش عقیدتی و سیاسی پرسنل جهت رشد مذهبی و سیاسی آنان.
ب - انجام فعالیتهای تبلیغی برای پرسنل از قبیل انتشار جزوات و نشریات، تشکیل کتابخانه ‌ها و نمایشگاهها و تولید برنامه ‌های رادیو تلویزیونی ‌ارتش و اداره مساجد و سایر اماکن مذهبی مربوط.
ج - ارائه خط مشی‌ های مکتبی به مبادی ذیربط در جهت انطباق سازماندهی ‌ها، مقررات، آییننامه ها و دستورالعملها با ضوابط و معیارهای‌ اسلامی.
‌د - نظارت بر حفظ و عمل به موازین اسلامی در تمامی زمینه‌ ها و اعلام موارد خلاف به مسئولین جهت رفع آنها و گزارش به فرماندهی کل در ‌صورت لزوم.
ه- - بررسی و ارزیابی پرسنل از لحاظ شایستگی مکتبی جهت انتصابات، ترفیعات و ماموریتهای خارج از کشور.
‌و - انجام کلیه وظایف روابط عمومی ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها.
‌تبصره - ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها موظفند پشتیبانی‌ های لجستیکی و پرسنلی مورد نیاز سازمان عقیدتی ‌سیاسی را در چهارچوب جداول سازمان مربوط که به تصویب فرماندهی کل میرسد، در اختیار قرار دهند.