اعضای ھیئت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی یک نفر را با اکثریت آرا به عنوان مدیرعامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده دوازده، یک نفر را به عنوان رئیس ھیئت مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواھند کرد
جلسات ھیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات ھیئت مدیره با رای اکثریت اعضای ھیئت مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون، نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات ھیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای وی و در امور مالی به ھمراه امضای خزانه دار معتبر خواھد بود.
تبصره ۱ - مدیرعامل کانون باید به صورت تمام وقت در کانون حضور داشته و در صورتی که مدیر دفتر خدمات قضایی باشد برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند
تبصره ۲ - در صورتی که ھر یک از اعضای ھیئت مدیره به ھر دلیل اعم از فوت، غیبت، محجوریت، استعفا و غیره در جلسات ھیئت مدیره به مدت ٣ ماه شرکت ننماید رئیس مرکز فرد جانشین را معرفی خواھد نمود.