(اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - تامین‌کننده متخلف از مواد(۳۳)،(۳۴)،(۳۵)،(۳۶)و(۳۷) این قانون به مجازات از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- تامین‌کننده متخلف از ماده(۳۷) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.