ماده 32 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای سازمان ایجاد می‌کنند، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری سازمان با امضای ثابت رئیس و یک عضو از دو عضو دیگر هیات مدیره سازمان معتبر خواهد بود.
تبصره - دو عضو دیگر صاحب امضا توسط هیات مدیره تعیین خواهند شد.