به منظور رعایت اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان مکلف ‌اند از هرگونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می ‌کند، از جمله ارتکاب رفتارهای زیر اجتناب نمایند:
الف - برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛
ب - معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛
پ - برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ ها و مرتبطان آنان؛
ت - پذیرش درخواست‌ های قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر به موجب قانون؛
ث - انجام فعالیت‌ های متضمن واسطه گری، دلالی یا دیگر فعالیت‌ های تجاری نامتعارف؛
ج - مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمان‌ های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دعاوی له یا علیه آن ‌ها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آن‌ ها وجود دارد؛
چ - مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی و انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهارنظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آن ‌ها؛
ح - هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه‌ ها و اطلاع رسانی راجع به پرونده ‌ها به گونه‌ ای که بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد؛
تبصره - ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده، ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز می‌ باشد.