وجوهی که در قبال ارائه خدمات سجلی دریافت می‌شود به شرح ذیل می‌باشند.
۱ - بابت تنظیم اسناد سجلی و صدور اولین شناسنامه جمهوری اسلامی ایران ۵۰۰ ریال
۲ - بابت تعویض انواع شناسنامه های نمونه قدیم ناشی از اجرای طرح در صورت ارائه شناسنامه و یا گواهی های ولادت، مشخصات و یا موقت طرح ۵۰۰ ریال
۳ - بابت تعویض انواع شناسنامه های نمونه قدیم ناشی از اجرای طرح ۲۰۰۰ ریال
۴ - بابت تعویض شناسنامه های جمهوری اسلامی ۲۰۰۰ ریال
۵ - بابت صدور شناسنامه مجدد جمهوری اسلامی ناشی از فقدان ۵۰۰۰ ریال
۶ - صدور گواهی موقت ناشی از تعویض و یا فقدان ۱۰۰۰ ریال
۷ - اعلامیه ازدواج ۱۰۰۰ ریال
۸ - اعلامیه طلاق ۱۰۰۰۰ ریال
۹ - خلاصه رونوشت وفات ۵۰۰ ریال
۱۰ - گواهی ولادت اتباع خارجه، صدور تعویض مجدد ناشی از فقدان ۵۰۰ ریال
تبصره ۱- در صورتی که شناسنامه جمهوری اسلامی اشخاص در اثر سوانح (زلزله، سیل، جنگ) از بین رود و مراتب به تایید فرمانداری محل حادثه در شهرها و بخشداری در روستاها برسد نرخ صدور اسناد موضوع بندهای ۵ و ۶، ۵۰۰ ریال خواهد بود.
تبصره ۲- ارائه رونوشت وفات (شهادت) شهدای گرانقدر بدون اخذ وجه خواهد بود.