ماده 36 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه می‌تواند برای تامین و تربیت پرسنل کادر ثابت بومی مورد نیاز در استانهای مرزی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، دبیرستان و هنرستان تشکیل دهد.

تبصره - مراکز فوق به تشخیص ستاد کل سپاه، در نیروها به تناسب نیاز آنها تشکیل می‌گردد.
اساسنامه این نوع مراکز به تصویب وزارت آموزش و پرورش خواهد رسید.