تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۳۵

پیام: به کار بردن لفظ معتاد، مصداق بزه توهین است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ح. و خانم ز.الف. فرزند ب.، هر دو آزاد به قید کفالت دایر بر توهین نسبت به شاکی ح.ج.؛ دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۲۳۶۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۹ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران، شکایت شاکی، مودای گواهی گواه، اقرار متهمین به این که به شاکی گفتیم معتاد که حکایت از تخفیف و تحقیرآمیز بودن آن دارد و دفاعیات بلاوجه آن ها توجهاً به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه انتسابی به مشارالیهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر یک از نامبردگان را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. در خصوص اتهام آقای ح.ق. فرزند ح. آزاد به قید کفالت، دایر بر توهین نسبت به شاکی نظر به انکار متهم و توجهاً به اظهارات اکثریت شهود مبنی بر عدم از سوی مشارالیه و عدم نصاب لازم شهود جهت اثبات بزه معنونه و فقد دلیل کافی مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت نامبرده را و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- شاکری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۵۸ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ صادره از شعبه۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان م.ق. فرزند ح. و خانم ز.الف. فرزند ب.، هر یک به اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردیده اند و آقای ح.ق. فرزند ح. از اتهام توهین برائت حاصل نموده است و تجدیدنظرخواه به قلت مجازات اعتراض نموده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۷دادگاه تجدید نظرتهران- مستشاردادگاه

احمد صلاحی - عباس موذن