مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می ‌باشند:
الف‌ - عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به ‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛
ب‌ - واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری‌ - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛
پ‌ - صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛
ت‌ - مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مودی در یک دوره معین؛
ث‌ - مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌ های اقتصادی مودی در یک دوره معین؛
ج ‌- مالیات بر ارزش ‌افزوده: ما به ‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛
چ‌ - عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به‌ همراه مالیات برای شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها وضع می ‌شود. در این قانون، هر جا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو
ح‌ - مودی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خدمت، واردات یا صادرات مبادرت می ‌نماید.
خ ‌- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه ‌ماه می ‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.
د ‌- اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مودی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است.
ذ‌ - معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.
ر‌ - قانون مالیات‌ های مستقیم: قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن.
ز‌ - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ژ ‌- پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده ‌(۱) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱ /۷ /۱۳۹۸
س‌ - سامانه مودیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده‌ (۱) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان