سازمان می‌تواند اعمال بخشی از نظارت موضوع شیوه‌نامه را از طریق سامانه هوشمند و فن‌آوری‌های نوین انجام دهد.