ماده 8 اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی

هیات نظارت صندوق متشکل از اعضای زیر است که از بین افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی و نیز حداقل (5) سال سابقه فعالیت در زمینه امور بیمه، مالی، حقوقی، اقتصادی و مدیریت از کارکنان شاغل در دستگاه ذی ‌ربط و سازمان‌های تابعه، تعیین می ‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌ های بعد و نیز تغییر آنها در طول دوره چهار ساله توسط دستگاه ذی ‌ربط بلامانع است:
الف - نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی
ب - نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ - نماینده وزیر دادگستری
ت - نماینده بیمه مرکزی
ث - نماینده دادستان کل کشور (بدون حق رای)
ج- نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه ‌گران ایران
تبصره 1- اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود.
تبصره 2- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود.
تبصره 3- مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، بدون حق رای در جلسات هیات نظارت شرکت می‌ کند.
تبصره 4- دعوت از اعضای هیات نظارت توسط مدیر صندوق (دبیر هیات نظارت) و با ارسال دعوت‌ نامه ‌ای به عمل خواهد آمد که در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشکیل جلسه درج می‌شود.
تبصره 5- جلسات هیات نظارت حداقل هر ماه یکبار تشکیل می‌شود و با حضور چهار نفر از اعضای دارای حق رای رسمیت می ‌یابد و تصمیمات آن با سه رای از حاضرین دارای حق رای معتبر است.