متن زیر جایگزین تبصره ماده‌ (۲۳۹) قانون مالیات‌ های مستقیم می‌ شود و به این قانون تسری می ‌یابد:
«تبصره‌ - در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره (۱) و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده‌(۲۰۳) و ماده‌ (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به ‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می ‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌گردد.»