عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.