فصل چهارم - سایر مقررات از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه ها می‌تواند از همکاری اشخاص و مراکز ذی صلاح استفاده کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از پایان دوره مسئولیت نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در رسانه های سراسری، اعلام نامزدی مدیران مسئول رسانه های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات را دریافت نموده و پس از تأیید صلاحیت نامزدها توسط هیئت موضوع تبصره (۴) ماده (۱۰) قانون مطبوعات از کلیه مدیران مسئول برای برگزاری انتخابات دعوت می کند. جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می یابد و اخذ رأی به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.
تبصره ۱- چنانچه در مرحله اول، نصاب اکثریت مطلق مدیران مسئول احراز نشود، جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مدیران مسئول تشکیل می‌شود و نماینده آنان با رأی اکثریت حاضران انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲- ‌هر مدیر مسوول حتی اگر مدیر مسوول بیش از یک رسانه باشد، شخصاً در جلسه حضور می یابد و دارای یک رأی خواهد بود.
تبصره ۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه، تمهیدات لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مدیران مسئول را فراهم آورد.
تبصره ۴ - مدیران مسئولی که پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده (۱۶) قانون مطبوعات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد، و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی در مورد موضوع تبصره (۸) ماده (۹) قانون مطبوعات ادّعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیئت نظارت بر مطبوعات می رسانند. هیئت یادشده در صورت احراز تخلف، به صاحب امتیاز و مدیر مسئول اخطار می دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع برای رسیدگی به دادگاه صالح دادگستری ارجاع می‌شود.
تبصره - متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.
مصوبات شورای عالی امنیت ملّی و کمیته سیاست گذاری تبلیغات شورا برای رسانه ها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دسته بندی رسانه های مورد نظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می‌شود و صرفاً برای اسامی و دسته های تعیین شده مسئولیت قانونی دارد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تبصره ماده (۲) و مواد (۶) و (۴۵) قانون مطبوعات موظف است بر عملکرد رسانه ها نظارت دقیق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون یادشده، مراتب را در هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأی قطعی دادگاه و یا اعلام رأی هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) موقت هر یک از خبرگزاری ها و رسانه های الکترونیکی، نسبت به پالایش (فیلتر) نمودن آنها اقدام کند. رسانه های چاپی در صورتی که توقیف یا لغو پروانه شوند پایگاه های خبری آنان نیز مسدود خواهد شد.
مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری ها و رسانه های الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده و یا فعالیت آنها به موجب رأی دادگاه صالح یا رأی هیئت نظارت بر مطبوعات، مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین نامه تشخیص داده شوند، نمی‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۱۶۴۸/ت۴۹ مورخ ۵ /۲ /۱۳۶۵و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب نامه‌های شماره ۴۶۹۴۰/ت۵۲۲ مورخ ۵ /۷ /۱۳۶۶، شماره ۱۲۲۰۲۳/ت۱۷۵۸۹ه- مورخ ۲۲ /۱۰ /۱۳۷۵، شماره ۷۲۷۹۰/ت۲۰۷۸۳ه- مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۷۷، شماره ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴ه- مورخ ۴ /۵ /۱۳۷۹، شماره ۳۲۱۸۷/ت۲۳۰۳۷ه- مورخ ۶ /۷ /۱۳۸۱، شماره ۱۷۱۵/ت۳۰۳۴۶ه- مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۸۳، شماره ۶۳۶۴۲/ت۳۲۰۸۵ه- مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۸۳ و شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶ه- مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۱ لغو می‌گردد.