ماده 42 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع و ستاد مشترک با هم آهنگی نیروها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال در چهارچوب این قانون کلیه مشاغل ارتش را مورد‌ بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و در انتصابات و ترفیعات ملاک عمل قرار دهند.
‌تبصره - بکارگیری پرسنل در مشاغل غیرمرتبط با تخصص آنان ممنوع است.