شایستگی مسئول فنی، مددکاران اجتماعی و روانشناسان موسسه، از طریق مصاحبه توسط کارگروه استان بررسی می‌شود. نتیجه مصاحبه اعم از پذیرش، رد یا اعطای مهلت جهت ارتقاء شایستگی­‌ها می‌باشد.