فصل سوم: ساختار

از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارکان بانک مرکزی عبارت است از:
1- مجمع عمومی
2- هیات عالی
3- هیات عامل
4- هیات نظار
5- شورای فقهی