برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.