ماده 401 قانون مدنی

اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

عناوین و برچسب‌ها