مورخ: ۱۱/۳/۹۳
نظریه شماره: ۵۴۹/۹۳/۷
شماره پرونده: ۱۲۳-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
احتراما نظربه اینکه مطابق ماده۵۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ دیه از بین بردن موی زن طوری که بروید دارای مهرالمثل می‌باشد آیا چنانچه شخصی با استفاده از وسایل جدید ازجمله تیغ ویا ماشین­های مربوطه موهای زنی را به عمد وبدون رضایت زن بتراشد آیا مشمول ماده فوق خواهد بود یاخیر؟ به عبارتی دیگر تراشیدن موی سر زن نیز در قالب ازبین بردن یا کندن موی سر می‌باشد یا نه؟ حال مراتب به حضور اعلام مستدعی است دستور فرمایید بررسی و اعلام نظرگردد.
نظریه مشورتی:
با استفاده از ملاک ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ سوابق فقهی موضوع از جمله فتوای حضرت امام (ره) (مسئله اول از مقصد الاول فی دیات الاعضاء از کتاب دیات تحریرالوسیله)،تراشیدن موی سر زن نیز بدون اذن وی مشمول ماده ۵۷۷ قانون مذکور خواهد بود.