ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم

آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور ‌اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.