ماده 18 قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی

انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو شکل زیر صورت می‌ پذیرد:
الف- انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه؛
ب- انحلال به موجب رأی دادگاه صالح.
تبصره 1- ‌در مواردی که مفاد اساسنامه برای تاسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل در مدت دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کارگروه توقیف شود، کارگروه موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید. ‌‌‌‌‌‌‌
تبصره 2- ‌در صورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص، زیرنظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان براساس اساسنامه انجام می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌
تبصره 3- ‌پس از انحلال تشکل، هرنوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌