ماده 17 قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی

در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کارگروه متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
الف- تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت‌؛
ب- تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف و مهلت یک‌ماهه برای اصلاح؛
پ- تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
ت- توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال؛
ث- توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
تبصره 1- کارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات دعوت نماید.
تبصره 2- تصمیم کارگروه بجز تقاضای انحلال، ظرف سی روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کارگروه، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره 3- در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.